Дирекция българско гражданство министерство на правосъдието: The resource cannot be found.

Содержание

Информация за предоставяне на услуга

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката: Дирекция «Българско гражданство»

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, София, ул. «Аксаков» № 5, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237 376
Адрес на електронна поща: [email protected]
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЗАО «БГ» продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. В ЗАО «БГ» се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Първи етап: Постъпване на заявление и документи за установяване наличието на българско гражданство

Заявлението и документите за установяване наличието на българско гражданство се подават чрез общината по постоянен адрес на лицето или чрез общината по местожителство на лицето, която ги изпраща служебно в Министерство на правосъдието.

Необходими документи:

1) Заявлениепо образец, съгласно Приложение № 5 от Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство.

2) Препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган. Общината прилага служебно към документите препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане в случаите, когато лицето е родено на територията на Република България и общината, чрез която подава документите, съвпада с общината, на територията на която лицето е родено.

3) Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната.

4) Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена. В случай, че промяната на имената е извършена, поради сключен граждански брак на територията на Република България не се изисква представяне на документа.

Дирекция «Българско гражданство» извършва служебна проверка в Национална база данни «Население», поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

5) Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.

6) Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова,

7) Препис от акт за смърт, ако лицето е починало. Общината прилага служебно към документите препис от акт за смърт в случаите, когато лицето е починало на територията на Република България и общината, чрез която подава документите, съвпада с общината, на територията на която лицето е починало.

8) Актуална снимка паспортен формат – 2 броя.

9) Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Министерство на правосъдието.

 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Услугата не се предоставя по електронен път, тъй като съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредба № 1 за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство заявлението и документите за установяване наличието на българско гражданство се подават чрез общината по постоянен адрес на лицето или чрез общината по местожителство на лицето, която прилага справка по регистрите за гражданското състояние относно гражданството на лицето и ги изпраща служебно в Министерство на правосъдието.

1) Ниво на предоставяне на услугата: Ниво I

2) Интернет адрес, на който се намира информация за услугата: https://mjs.bg/home/index/d1114249-3ce6-466c-93e8-96e4aa935f9c

3) Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване: https://mjs.bg/home/index/21b782d0-ff10-4b33-81cb-1fef6118448d

4) Интернет адрес за служебно заявяване: Няма

5) Вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена: Първична

6) Средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга: Няма

Формулярът на заявлението за установяване наличието на българско гражданство е публикуван на Единния портал на органите на изпълнителната власт от сектор „Правосъдие“, секция дирекция „Българско гражданство“, подсекция „Необходими документи“.

Срокът за издаване на удостоверение за установяване наличието на българско гражданство е едномесечен.

Втори етап: Получаване на удостоверение за установяване наличието на българско гражданство

Издаденото удостоверение за гражданство се връща в общината, чрез която са изпратени заявлението и приложените документи.

Издаденото удостоверение е със срок на действие 1 (една) година.

В Закона за българското гражданство не е предвиден ред, както и орган, пред който  се обжалват издадените удостоверения за гражданството.

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50 лв.

Таксата за административната услуга е в размер на 50 лв. и е определена в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, буква Г, т. 57. Таксата се заплаща по банков път.

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

По банков път

Болгарское гражданство | Migrantlife.

BG

 

Актуализировано 09.04.2021 на основе информации, предоставленной адвокатом Магдаленой Митевой в рамках вебинара “Болгарское гражданство — практические вопросы и трудности при получении” 30 марта 2021 г.

Когда Вы можете подавать на гражданство?

Если Вы получи статус беженца, то можете подавать на гражданство через три года, считая со дня, когда Вы получили этот статус. 

Если Вы получили гуманитарную защиту, то можете подавать на гражданство

через 5 лет, считая со дня, когда Вы получили эту защиту. 

Если Вы лицо без гражданства и пребываете в Болгарии не менее 3 лет на основании разрешения о постоянном или долгосрочном пребывании.

Если Вы пребывали в Болгарии на основании разрешения о постоянном или долгосрочном пребывании, полученном не менее 5 лет назад. 

Примечание:

Имейте ввиду, что этот список не является исчерпательным и существуют дополнительные основания для получения болгарского гражданства.

Дополнительные условия:

 • Вы должны быть старше 18 лет
 • Иметь чистое криминальное досье
 • Не быть субъектом уголовного преследования
 • Быть в состоянии содержать себя финансово в Болгарии
 • Владеть болгарским языком

Необходимые документы

Свидетельство о рождении

Копия вашего свидетельства, выданного компетентным болгарским или иностранными органом.

Если у Вас есть статус беженца или гуманитарный статус и нет свидетельства о рождении, Вы должны предоставить только документ, удостоверяющий Вашу личность, выданный болгарскими властями. 

Свидетельство о несудимости

Во-первых, Вам необходимо свидетельство о несудимости из Вашего государства.

Во-вторых, Вам понадобится свидетельство о несудимости из Болгарии. Для этого Вам следует подойти в Министерство правосудия и подать заявление. Нет необходимости предварительно согласовывать время.

Вам выдадут свидетельство в тот же день.


Для получения более подробной информации перейдите:

Свидетельство о несудимости

 

Министерство правосудия — Дирекция “Болгарское гражданство”

Адрес: София, ул. Аксаков, 5.

Почта: [email protected]

Рабочее время: 9:00 — 11:00 и 14:00 — 16:00

Если у вас есть статус беженца или гуманитарный статус, Вам не нужно предоставлять свидетельство о несудимости из страны, чьим гражданином Вы являетесь. Необходимо получить свидетельство о несудимости только из Болгарии.

 

Доказательство, что в отношении Вас не возбуждено уголовное дело

Чтобы получить документ, в котором будет указано, что Вы не являетесь объектом уголовного преследования, Вам необходимо пойти в ближайшую районную прокуратуру. Список районных прокуратур тут. 

Нет необходимости заранее зарезервировать время. Вы получите документ в рамках 4-х рабочий дней. Нужно будет заплатить таксу от 2 левов.

Доказательство, что вы в состоянии финансово себя содержать

Чтобы доказать, что Вы можете самостоятельно себя содержать, необходимо предоставить удостоверение от Вашего работодателя, если у Вас есть работа, или документ из Национального агенства по доходам, в котором будет указан Ваш декларированный доход за предыдущий год. 

Болгарский язык

У Вас есть две возможности доказать свои знания по болгарскому языку:

 1. Если Вы получили основное образование(7 ли 8 класс), среднее образование или высшее образование в Болгарии, принесите нотариально заверенную копию диплома.
 2. Если у Вас нет болгарского диплома, принесите документ, демонстрирующий владение болгарским языком. Министерство образования и науки издает такой документ.

Чтобы получить этот сертификат, необходимо подать заявление в Министерство образования и науки и прикрепить копию документа, удостоверяющего личность.

На копии документа, удостоверяющего личность, также напишите:

 • “Вярно на оригинала” на болгарском(“с оригиналом верно”)
 • Ваше имя и фамилию
 • Подпись

Если Вы закончили курс по болгарскому языку, можете предоставить и нотариально заверенную копию сертификата этого курса, но нет гарантий, что министерство ее примет. В законе не указано, какие институции могут издавать эти сертификаты.


Если у Вас нет сертификата курса по болгарскому языку или Министерство правосудия не принимает Ваш, Вам нужно будет сдать письменный экзамен по болгарскому языку, Вы можете найти некоторые примерные тесты с ответами на сайте Центра оценивания в школьном и дошкольном образовании

 

Также можете лично попросить Центр предоставить Вам более подробную информацию.

Адрес: София, бульвар “Цариградское шоссе” 125, здание 5.

Телефон: +35929705611

Почта: [email protected]

 

Процесс подачи и сам экзамен бесплатны.

 

Медицинский документ, выданный врачебной консультативной комиссией(ЛКК)

Его можно получить в лечебном учреждении по месту жительства. Этот  документ удостоверяет, что Вы не больны острыми инфекционными заболеваниями.

Другие документы
 1. Ваша автобиография
 2. Одно фото в паспортном формате
 3. Фотокопия личной карты
 4. Фотокопия документа, удостоверяющего Вашу личность, в случае, если у у Вы меняли имя или фамилию. Это не требуют, если Вы поменяли фамилию в результате заключения брака.

Имейте ввиду, что в любой момент при подаче документов на гражданство, Вас могут попросить показать оригиналы, поэтому не забудьте их взять.

Как подавать документы?

Посетите страницу Министерства правосудия, чтобы узнать больше о процедуре и необходимых документах. Информация доступна только на болгарском языке.

 

Зарезервируйте себе время

Чтобы подать прошение о болгарском гражданстве, зарезервируйте себе время для подачи документов в Дирекции “Болгарское гражданство”. 

 

Для этого перейдите на страницу Министерства правосудия и зарезервируйте время и дату, чтобы подать документы.

 

 

Для этого вам нужна электронная почта.

Во-первых, Вы должны выбрать  удобные для вас дату и время.

Система автоматически проверит, свободна ли эта дата. Если нет, попробуйте выбрать другую дату. 

Не забудьте нажать на кнопку “Резервирую”. Вам придет письмо с подтверждением резервации.  

Подача документов

Перед подачей прошения о болгарском гражданстве, убедитесь, что у Вас есть все необходимые документы.

Каждый документ должен быть на болгарском или переведен на болгарский язык и легализован.

Если у Вас нет всех необходимых документов, Дирекция «Болгарское гражданство” предоставит вам 2 месяца, чтобы Вы могли подать недостающие документы. Если Вы не сможете получить недостающие документы в срок и подать их, Вам вернут все документы и прекратят процесс.

При подаче прошения необходимо заплатить 100 левов. Прошение нужно будет подать вместе с необходимыми документами. 

 

Министерство правосудия — Дирекция административного обслуживания. 

Адрес: София, ул. Славянска 1.

Рабочее время: 9:00 ч. — 17:30 ч.

Интервью

После подачи всех необходимых документов, дирекция назначит вам время для интервью по болгарскому языку в тот же день, когда была зарегистрирована Ваша кандидатура. Интервью проводит работник Дирекции “Болгарское гражданство”.

Министерство правосудия — Дирекция болгарского гражданства.

Адрес: София, ул. Аксаков 5.

Почта: [email protected]

Рабочее время: 13:00 — 16:00

Во время интервью можете ожидать вопросы, связанные с:

 • Причинами по которым вы подаете на болгарское гражданство
 • Вашими документами
 • Вашей общественной жизнью в Болгарии
 • Вашими знаниями о Болгарии (такие как официальные праздники или важные исторические события)
Как много времени это отнимет?

Министр правосудия должен отправить рекомендацию президенту: предоставлять Вам гражданство или нет.

Гражданство предоставляется или в его предоставлении отказывается указом президента. Президент не ограничен в сроке, в рамках которого он должен издать этот указ, поэтому в некоторых случаях могут пройти годы пока Вы получите гражданство. Указ не подлежит обжалованию в суде. 

Чаще всего основания отказа связаны с национальной безопасностью, или общественным строем, или с документами, показывающими, что в отношении кандидата на болгарское гражданство проводилось расследование или он был подозреваем в совершении какого-то преступления.

Вы можете прослеживать, что происходит с Вашим прошением на веб-странице Министерства правосудия “Дирекция Болгарское гражданство”. Для этого Вам необходимо ввести входящий номер вашего прошения и специальный ПИН код, который Вы получите при подаче. 

Вы вправе подавать на гражданство неограниченное количество раз.

 

 

https://www.activecitizensfund.bg/

Эта статья была актуализирована по проекту «Правовая помощь материально затрудненным беженцам и иммигрантам во время пандемии через использование и улучшения платформы Migrantlife. Bg», осуществляемый Фондом доступа к правам человека — ФАР при финансовой поддержке Фонда Активных граждан Болгарии и по Финансовому механизму Европейского экономического пространства

Проект “Правовая помощь материально затрудненным беженцам и иммигрантам во время пандемии через использование и улучшения платформы Migrantlife.Bg” осуществляется при финансовой поддержке в размере 10 000 евро, представленной Исландией, Лихтенштейном и Норвегией по линии Финансового механизма ЕЭП. Основная цель проекта Правовая помощь материально затрудненным беженцам и иммигрантам во время пандемии через использование и улучшение платформы MigrantLife. Bg — предложить современные дигитальные решения для доступа к надежной информации и адвокату во время пандемии.

Эта страница создана при финансовой поддержке Фонда Активных граждан Болгарии и по Финансовому механизму Европейского экономического пространства. Вся ответственность за содержание страницы лежит на Фонде доступа к правам — ФАР и ни при каких обстоятельствах нельзя предполагать, что эта страница отражает официальную позицию Финансового механизма Европейского экономического пространства и Оператора Фонда Активных граждан Болгарии.  

 

 

Нов ред за кандидатстване за българско гражданство — България

Правосъдното министерство предвижда нов ред за кандидатстване за българско гражданство, а предложените промени вече са обявени за обществено обсъждане.

От МП предлагат кандидатите за промяна на гражданство, които са български граждани, граждани на държава-членка на Европейския съюз, на държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и чуждите граждани с разрешен статут на пребиваване в България, да могат да подадат своите документи на място в Министерството на правосъдието.

Заради голям голям брой чакащи за получаване на удостоверения за получено с указ българско гражданство, Министерството на правосъдието направи промени и във вътрешните си правила. Така от 31 май може освен чрез предварително резервиране на дата и час през автоматизираната система, лицата да се явяват и лично на избрана от тях дата за да бъдат обслужени незабавно, вместо да чакат над десет месеца, за да получат издаденото им вече удостоверение.

Очакваният ефект от предприетите мерки е оптимизиране на обслужването на кандидатите за българско гражданство, така че срокът на процедурата да се намали чувствително.

От МП поясняват, че в момента резервацията за дата и час за подаване на документи и провеждане на интервю за промяна на гражданство да става само чрез автоматизираната информационна система на дирекция «Българско гражданство». Към момента направените резервации са над 23 хиляди, като са запълнени всички дати до юни 2022 г. Режимът на работа на автоматизираната информационна система води до сериозно забавяне на процедурите и не създава по-добра регулация.

В същото време за лицата, живеещи в чужбина, е предвидена възможността да подадат документите си в дипломатическите и консулските представителства на България в чужбина, а за лицата, живеещи в България, не е осигурено предимство за обслужване на място в Министерството на правосъдието.

Удостоверения за придобито българско гражданство ще се получават при облекчен режим

От 31 май 2021 г. Министерството на правосъдието ще осигурява свободен прием на граждани за получаване на удостоверения в изпълнение на указ за придобиване на българско гражданство.

Това се прави с цел преодоляване на създалото се забавяне поради лошото администриране, предаде БГНЕС.

България и Австрия са на последно място в Европа, що се отнася до достъпа до натурализация. Това показват данните от актуално проучване…

В момента на гражданите се налага да чакат повече от 10 месеца, за да получат удостоверението си. Предприетите мерки предвиждат в следващия месец и половина да се преодолее забавянето, съобщават от правосъдното министерство.

Въвежда се възможност, освен за запазилите дата и час чрез автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“ за конкретния ден, да бъдат обслужени и други граждани при следните правила:

От 9,00 ч. служител на дирекция „Българско гражданство“ ще прави допълнителен списък за обслужване на граждани за конкретния ден с лимит до 150 души.

В него ще се включват лично явилите се лица, направили заявка пред служителя на дирекцията и след представяне на документ за самоличност.

За десет години близо над 65 хил. македонци са получили българско гражданство. При почти всички случаи основание за това е доказване на…

С предимство ще бъдат обслужвани лицата с разрешен статут на пребиваване в Република България, преди издаване на указа за придобиването на българско гражданство.

Останалите гражданите следва да представят доказателство за направената от тях регистрация в автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“ – разпечатано потвърждение за извършена резервация, към момента на записването си, като с предимство между тях ще се ползват тези с по-ранна регистрация.

Лица, които не са направили резервация в електронната система, ще бъдат обслужвани в случай, че не е изчерпан лимитът от 150 души за деня.

Българско гражданство: Как се придобива?


Искате да се сдобиете с българско гражданство? Това може да ви донесе много възможности, включително европейско гражданство и по-свободно придвижване из ЕС.

Преди това обаче трябва да можете да покриете определени изисквания.

Вижте кои са те и каква е процедурата.

Начини за придобиване на българско гражданство

Българското гражданство се урежда от Конституцията на Република България, Закона за българското гражданство (ЗБГ) и международните договори, които са в сила покрай фактите / събитията, свързани с гражданството.

То може да се придобие по:

 • произход;
 • месторождение;
 • натурализация.

По закон всеки човек, роден на територията на Република България, а също и всеки с поне един родител български гражданин, се счита за български гражданин на свой ред.

Ако никое от тези условия не е изпълнено, е възможно да се сдобиете с гражданство по натурализация или на основание сключен граждански брак с български гражданин.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

Условия за придобиване на българско гражданство по натурализация

В чл. 12, ал. 1 от ЗБГ можете да откриете изискванията, които е нужно да са изпълнени към датата на подаване на молбата за натурализация. Основните условия са:

 1. Лицето да е придобило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България преди не по-малко от 5 години.
 2. Лицето да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него да няма образувано наказателно производство за такъв вид престъпление. Изключение се прави, ако е реабилитирано.
 3. Лицето да има доход / занятие, което му дава възможност да се издържа в България.
 4. Лицето да владее български език на необходимото ниво.
 5. Лицето да е освободено от досегашното си гражданство или да представи доказателство, че ще бъде освободено към момента на придобиване на българско гражданство.

Последното правило е въведено, защото в България не се толерира бипатризъм (двойно гражданство), но има и някои изключения.

Лицето може да запази чуждото си гражданство, ако е:

 • съпруг на български гражданин,
 • гражданин на държава — членка на Европейския съюз,
 • на държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
 • на Конфедерация Швейцария,

или

 • на държави, с които Република България има сключени международни договори.

Ще разгледаме още изключения от основните изисквания в следващата точка

Изключения

 1. Произход

  За да получат гражданство, някои лица не са длъжни да са пребивавали на територията на Република България, да доказват доход, с който да се издържат в държавата, да се отказват от другото си гражданство и да владеят български език.

  • Лицето е от български произход – доказва се чрез удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина.

  Такова удостоверение се получава въз основа на документ (акт за раждане, паспорт или друг официален/частен документ), с който да докажете на Агенцията българските си корени. Агенцията извършва проверка и издава в срок от 2 месеца удостоверението за произход, което да приложите към молбата.

  • Лицето е осиновено от български гражданин при условията на пълно осиновяване;
  • Един от родителите на лицето е български гражданин или е починал като такъв.

  За кандидатите, които покриват някое от тези изисквания, не е трудно да се сдобият с гражданство.

 2. Брак с български гражданин

  Изискването кандидатът да е пребивавал минимум 5 години в България постоянно или дългосрочно, за което е получил официално разрешение, се намалява на 3 години, ако:

  • Лицето има не по-малко от 3-годишен законно сключен и непрекратен брак с български гражданин.
  • Лицето е родено в България, но е получило друго гражданство (например по произход).
  • Лицето е получило разрешението за постоянно или дългосрочно пребиваване преди да навърши пълнолетие.

  Кандидатите в случая трябва да отговарят на останалите вече изброени изисквания, включително владеенето на български език.

 3. Инвестиция

  Съществува възможност чужденец да стане български гражданин чрез инвестиция.

  През 2019 г. Министерството на правосъдието внесе предложение придобиването на българско гражданство въз основа на краткотрайни инвестиции да отпадне, което по-късно влезе в сила.

  В момента единствената възможност за получаване на българско гражданство от чуждо лице е то да е извършило инвестиция по проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Удостоверение за владеене на български език

Владеенето на български език се удостоверява чрез прилагане към молбата на официален документ за успешно положен писмен изпит по български език. Той се провежда ежемесечно пред комисия от експерти към ЦОПУО (Център за оценяване в предучилищното и училищното образование).

Кандидатите със завършена степен на висше, основно или средно образование в българско училище в страната или в чужбина могат да удостоверят владеенето на езика с копие от дипломата, издадена от учебното им заведение.

Процедура по придобиване на българско гражданство

Кандидатът трябва лично да подаде молба за придобиване на гражданство до министъра на правосъдието на гишето в дирекция „Българско гражданство“ в Министерство на правосъдието или в българско дипломатическо или консулско представителство в чужбина. Следва провеждане на интервю на български език с молителя. Ето защо не е възможно молбата за придобиване на българско гражданство да се подаде от пълномощник.

Плаща се държавна такса в размер на 100 лв.

Важно е да знаете, че всички подадени документи на чужд език трябва да са придружени от превод на български език от заклет преводач и легализирани, а копията на документите – нотариално заверени, с изключение на документа за самоличност.

След като подадете молбата си, ще получите дата за явяване на интервю. Датата му, както и срокът за разглеждане на молбата не са определени от закона.

Обичайно процедурата отнема година до година и половина.

С указ на Президента на Република България се извършва:

 • Придобиване на българско гражданство по натурализация;
 • Възстановяване на българско гражданство;
 • Освобождаване от българско гражданство;
 • Лишаване от българско гражданство и отмяна на натурализация.

Указът е в сила от деня на издаването му.

Министерството на правосъдието издава удостоверение за промените в гражданството на лицата. След получаване на указа на президента, Министерството на правосъдието уведомява:

 1. Oбщините / кметствата по постоянния адрес на лицето — за вписване на промените в гражданството в регистрите за гражданското състояние на населението;
 2. Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи — за издаване или изземване на български документи за самоличност.

Законодателството не предвижда възможност за обжалване на отказ за издаване на указ за придобиване на българско гражданство по натурализация.

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас.

Отмяна на натурализация

Натурализация и придобито българско гражданство могат да бъдат отменени, ако лицето е:

 • използвало данни / факти, станали основание за придобиване на българско гражданство, за които е установено по съдебен ред, че са неверни;
 • укрило данни / факти, които биха били основание за отказ за придобиване на българско гражданство.

Отмяна на натурализация може да се извърши само до изтичане на 10 години от придобиването на гражданството.

Отмяната на натурализацията на един съпруг не отменя тази на другия съпруг и на децата, стига те да не са придобили гражданството благодарение на същите неверни или укрити факти.

Също така по закон сключването или разтрогването на брака между български гражданин и чужд гражданин или промяната на гражданството на единия от съпрузите по време на брака не променя гражданството на другия.

Лишаване от българско гражданство

Лице с придобито по натурализация българско гражданство може да бъде лишено от него, ако е осъдено с влязла в сила присъда за тежко престъпление против Републиката, при условие че се намира в чужбина и няма да остане без гражданство.

Според чл. 25 от Закон за българското гражданство, съпругът и децата на това лице не са засегнати от неговото лишаване от гражданство.

Заключение

Сега знаете какви изисквания трябва да покриете, за да станете български граждани.

Но има още един специфичен случай, който да споменем: някои лица могат да получат българско гражданство за специални заслуги пред българската държава, например в областта на икономиката, науката, технологиите, културата и спорта.

Свържете се с нас, за да оценим шансовете ви за успешно сдобиване с българско гражданство. Ще се радваме да помогнем по тези и всякакви други правни въпроси.

Други консулски услуги – BG Embassy

Придобиване на единен граждански номер /ЕГН/

Всеки български гражданин трябва да притежава единен граждански номер (ЕГН), с който се идентифицира еднозначно при ползването на административни услуги, напр. при искане за издаване на лични документи.

ЕГН може да се придобие по няколко начина :

 • Автоматично – при регистриране раждането на дете в националната база данни за населението; повече информация относно регистрацията на раждане на дете на територията на САЩ можете да намерите тук – http://www.bulgaria-embassy.org/bg/registr-rajdane-brak-smyrt/
 • Впоследствие, по молба на заинтересованото лице – тази възможност съществува за лицата, придобили българско гражданство по произход или по натурализация, след като бъдат регистрирани по постоянен адрес в България, в избрана от тях община. За тази регистрация те представят в общината заявление за избор на постоянен адрес, заверено копие на удостоверението за придобито българско гражданство, издавано от дирекция “Българско гражданство” на Министерството на правосъдието и документи, удостоверяващи правото на ползване на жилището /копие от нотариален акт, заповед за настаняване или други документи/. Ако жилището не е тяхна собственост, трябва да бъде представена и декларация от собственика, с която той се съгласява регистрацията по постоянен адрес да бъде извършена. ЕГН се генерира от съответната община, след като регистрацията по постоянен адрес бъде одобрена.
 • Автоматично – при възстановяване на българското гражданство на лица, които се били веднъж освободени от него и са имали ЕГН. В този случай се възстановява същото ЕГН.

Заб. Горната информация не обхваща всички специфични казуси, които биха могли да възникнат в практиката. Целта й е да бъде предоставена най-обща информация относно процедурите, свързани с придобиването на ЕГН.

Регистрация на български граждани, живеещи в чужбина

Регистрацията на българските граждани, живеещи в чужбина, е доброволна. Образец на заявлението за регистрация можете да изтеглите ТУК.
След попълването му следва да го изпратите в най-близката до Вас консулска служба или да го занесете лично там.

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ»

ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ»

СЕКТОР ЕСГРАОН

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство /код по ИМЕОН 29018/

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Наредба № 1 на Министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. /обн.ДВ, бр.19 от 02.03.1999г./ за  прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с чл.15, ал.1

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: Длъжностно лице по гражданска регистрация в сектор ЕСГРАОН

4. Информация за центъра за административно обслужване:

 • адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43
 • електронен адрес: [email protected] 
 • телефон за връзка: (052) 820 527
 • работно време: от 08:00 ч. до 18:00 ч. в делнични дни без прекъсване

5. Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/: Услугата се извършва за лица, с последен постоянен адрес в гр. Варна, продължително пребивавали в чужбина, а също и когато има съмнения относно запазването или загубването на българско гражданство.

Необходими документи:

 • Молба за установяване наличието на българско гражданство
 • Копие на документ за самоличност
 • Документ за платена държавна такса към Министерство на правосъдието
 • Ксерокопие от Акт за раждане или Удостоверение за раждане-дубликат
 • Снимки 2 бр.
 • Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник
 • Други документи, удостоверяващи промяна на имена, гражданство на заявителя.

 

6. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец и молба за установяване наличието на българско гражданство /бланка на Министерство на правосъдието/.

7. Начини на заявяване на услугата:

 • Със заявление на гише в звеното за административно обслужване
 • Със заявление по пощата


8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) ниво на предоставяне на услугата – Ниво II — Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри;

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване — www.varna.bg;

в) вид на услугата – (първична или комплексна), като в случай, че услугата е комплексна се посочват първичните услуги, от които е съставена — първична;

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: едногодишен срок

10. Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение №1

 • обикновена услуга – 14 дни — 10,00 лв.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини: на гише в звено за административно обслужване в брой; на гише в звено за административно обслужване с банкова карта и по банков път.

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: кмет на Община Варна

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: по реда на Глава десета от АПК

13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: [email protected]

14. Начини на получаване на резултата от услугата:

 • На място на гише № 30, сектор ЕСГРАОН
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Болгарское гражданство — Булгарово

Министерство юстиции

Управление болгарского гражданства и усыновления

Ул. Славянская, 1

1040 София

Тел .: +359 2 91408

Факс: +359 2 9809223 I. Список документации подается для получения болгарского гражданства через натурализацию

1. Заявление министру юстиции

Заявление должно быть составлено на болгарском языке и должно содержать:

а) Имя, отчество и фамилия в соответствии с свидетельство о рождении. В случае изменения любого из имен необходимо предоставить документ, подтверждающий изменение — свидетельство о браке или решение суда;

б) Постоянный адрес заявителя в Болгарии или за рубежом. Заявитель из-за границы может указать лицо, проживающее в Болгарии, и его / ее адрес для получения корреспонденции, касающейся заявки, от его / ее имени;

c) Обстоятельства, побуждающие заявителя подать заявление на получение болгарского гражданства.

Если заявителю не исполнилось 14 лет или заявитель не может принимать решения самостоятельно, заявление подается родителями или законным опекуном.Заявление подает один из родителей, если другой умер или не имеет родительских прав.

Если заявителю от 14 до 18 лет или он частично способен самостоятельно принимать решения, заявление подается самим заявителем. Заявление должно быть подписано также родителями или законным опекуном. Заявление подписывает один из родителей, если другой умер или не имеет родительских прав.

Если родители не согласны между собой по заявлению или есть разногласия между родителями с одной стороны и лицом в возрасте от 14 до 18 лет, вопрос должен решаться компетентным болгарским окружным судом. К заявлению необходимо приложить решение суда.

2. Подробная биография. Для лиц в возрасте до 14 лет оба родителя подают резюме.

3. Одна фотография.

4. Свидетельство о рождении или его нотариально заверенная / легализованная копия.

5. Декларация (образец №2).

6. Документ Министерства образования и науки Республики Болгарии, подтверждающий знание заявителем болгарского языка.

7. Справка из болгарских судов о судимости заявителя.Такой документ также должен быть представлен компетентным органом страны, гражданином которой является заявитель. Если заявитель постоянно проживает в третьей стране, такой документ также должен быть представлен компетентным органом этой последней страны.

8. Документ, удостоверяющий личность иностранца, постоянно проживающего в Болгарии, выданный Министерством внутренних дел Республики Болгарии. Документ должен показать, что заявителю было разрешено постоянное проживание в Республике Болгарии не позднее, чем за 5 лет до даты подачи заявления.

9. Справка прокуратуры Болгарии о том, что заявитель не преследуется за преступление общего характера, если он постоянно проживает в Болгарии.

10. Документ от работодателя о том, что соискатель трудоустроен, или документ соответствующего местного налогового органа о декларированном доходе за предыдущий год.

11. Медицинский документ, выданный врачебным консультативным комитетом местной больницы, подтверждающий, что лицо не болеет в соответствии со ст.36 и 36a Болгарского Закона об общественном здравоохранении.

12. Квитанция из банка об уплате комиссии в размере 10,00 болгарских левов Болгарскому национальному банку — головной офис, Министерство юстиции Республики Болгария, счет № 3000173700, идентификационный номер банка 6301301084, код банка 66196611 .

Заявители, которые подают заявление на получение болгарского гражданства на основании статьи 13 Закона о болгарском гражданстве (заявители, которые были в течение не менее трех лет и все еще состоят в законном браке с болгарским гражданином; которые родились в Республика Болгария, или, которым было предоставлено разрешение на постоянное проживание до того, как он / она достигли совершеннолетия) должны предоставить все вышеупомянутые документы. Документ, удостоверяющий личность иностранца, постоянно проживающего в Болгарии, выданный Министерством внутренних дел Республики Болгарии (пункт 8 выше), должен подтверждать, что заявителю было разрешено постоянное проживание в Республике Болгарии не позднее, чем за 3 года до дата подачи заявки. В дополнение к этому заявители, которые подают заявление на получение болгарского гражданства на основании статьи 13 Закона о болгарском гражданстве (брак с болгарским гражданином), должны также предоставить свидетельство о гражданском браке от местных властей.Брак необходимо заключить не менее чем за три года до подачи заявления.

Документы на иностранном языке должны быть легализованы и представлены вместе с официально заверенным переводом.

Легализация британского публичного документа осуществляется Управлением легализации Министерства иностранных дел и по делам Содружества (Старое Адмиралтейство, Уайтхолл, Лондон SW1A 2LG, тел .: 020 7008 1111, факс: 020 7008 1010, Интернет-сайт http: // www. fco.gov.uk). После легализации в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества такие документы не нуждаются в дальнейшей легализации.Другие иностранные публичные документы должны быть легализованы
в соответствующем дипломатическом представительстве соответствующей страны, прежде чем подавать их в Посольство Республики Болгарии в Лондоне. Официально заверенный перевод на болгарский язык также выполняется в Посольстве Республики Болгария в Лондоне.

Заявления могут быть поданы в Министерство юстиции Республики Болгарии лично, по почте или лицом, имеющим на это доверенность.Заявления также можно подать через дипломатические и консульские представительства Болгарии.

Заявки, не содержащие всех перечисленных документов, рассматриваться не будут.

II. Список документов, которые должны быть представлены для приобретения болгарского гражданства лицами болгарского происхождения

1. Заявление министру юстиции (реквизиты, как в I.1. Выше)

2. Подробное резюме. Для лиц в возрасте до 14 лет оба родителя подают резюме.

3. Одна фотография.

4. Свидетельство о рождении или его нотариально заверенная / легализованная копия.

5. Декларация (образец №2).

6. Свидетельство о болгарском происхождении. Если заявление основано на пункте 2 статьи 15 Закона о болгарском гражданстве, необходимо представить вступившее в силу решение суда об усыновлении, а также справку о том, что усыновитель является гражданином Болгарии.

7. Документ Министерства образования и науки Республики Болгарии, подтверждающий знание заявителем болгарского языка, или нотариально заверенная копия свидетельства о высшем образовании, полученного в Болгарии.

8. Справка из болгарских судов о судимости заявителя. Такой документ также должен быть представлен компетентным органом страны, гражданином которой является заявитель. Если заявитель постоянно проживает в третьей стране, такой документ также должен быть представлен компетентным органом этой последней страны.

9. Справка прокуратуры Болгарии о том, что заявитель не преследуется за преступление общего характера, если он постоянно проживает в Болгарии.

10. Медицинский документ, выданный врачебным консультативным комитетом местной больницы, подтверждающий, что человек не болен в соответствии со ст. 36 и 36a Болгарского Закона об общественном здравоохранении.

11. Квитанция из банка об уплате сбора в размере 3,00 болгарских левов (лица до 16 лет и лица до 26 лет, обучающиеся в признанном учебном заведении). Комиссия уплачивается Болгарскому национальному банку — центральный офис, Министерство юстиции Республики Болгария, счет №3000173700, идентификационный номер банка 6301301084, код банка 66196611.

III. Перечень документов, которые необходимо предоставить для получения болгарского гражданства лицами в возрасте от 14 до 18 лет, родители которых являются гражданами Болгарии или только живым

1. Заявление министру юстиции

Заявление должно быть должно быть выполнено на болгарском языке и должно содержать:

а) Имя, отчество и фамилия согласно свидетельству о рождении. В случае изменения любого из имен необходимо предоставить документ, подтверждающий изменение — свидетельство о браке или решение суда;

б) Постоянный адрес заявителя в Болгарии или за рубежом. Заявитель из-за границы может указать лицо, проживающее в Болгарии, и его / ее адрес для получения корреспонденции, касающейся заявки, от его / ее имени;

Если заявителю от 14 до 18 лет или он частично способен самостоятельно принимать решения, заявление подается самим заявителем.Заявление должно быть подписано также родителями или законным опекуном. Заявление подписывает один из родителей, если другой умер или не имеет родительских прав.

Если родители не согласны между собой по заявлению или есть разногласия между родителями с одной стороны и лицом в возрасте от 14 до 18 лет, вопрос должен решаться компетентным болгарским окружным судом. К заявлению необходимо приложить решение суда.

2.Подробное резюме.

3. Одна фотография.

4. Свидетельство о рождении или его нотариально заверенная / легализованная копия.

5. Декларация (образец №2).

6. Свидетельство о болгарском гражданстве родителя / родителей от местного органа власти или Министерства юстиции.

7. Квитанция из банка об уплате комиссии в размере 10,00 болгарских левов в адрес Национального банка Болгарии — Главное управление, Министерство юстиции Республики Болгария, счет № 3000173700, идентификационный номер банка.6301301084, код банка 66196611.

IV. Список документов, которые необходимо предоставить для приобретения болгарского гражданства лицами в возрасте до 18 лет, один из родителей которых является гражданином Болгарии

1. Обращение к министру юстиции (реквизиты как в I.1. выше)

2. Подробное резюме. Для лиц в возрасте до 14 лет оба родителя подают резюме.

3. Одна фотография.

4. Свидетельство о рождении или его нотариально заверенная / легализованная копия.

5. Декларация (образец №2).

6. Свидетельство о болгарском гражданстве родителя от местного органа власти или Министерства юстиции.

7. Медицинский документ, выданный врачебным консультативным комитетом местной больницы, подтверждающий, что лицо не болеет в соответствии со ст. 36 и 36a Болгарского Закона об общественном здравоохранении.

8. Квитанция из банка об уплате сбора в размере 10,00 болгарских левов Болгарскому национальному банку — центральный офис, Министерство юстиции Республики Болгария, счет №3000173700, идентификационный номер банка 6301301084, код банка 66196611.

V. Список документов, которые необходимо предоставить для восстановления болгарского гражданства

1. Заявление министру юстиции (реквизиты, как в I.1. Выше)

2. Подробная биографическая справка. Для лиц в возрасте до 14 лет оба родителя подают резюме.

3. Одна фотография.

4. Свидетельство о рождении или его нотариально заверенная / легализованная копия.

5. Декларация (арт.2).

6. Справка из болгарских судов о судимости заявителя. Такой документ также должен быть представлен компетентным органом страны, гражданином которой является заявитель. Если заявитель постоянно проживает в третьей стране, такой документ также должен быть представлен компетентным органом этой последней страны.

7. Справка прокуратуры Болгарии о том, что заявитель не преследуется за преступление общего характера, если он постоянно проживает в Болгарии.

8. Медицинский документ, выданный врачебным консультативным комитетом местной больницы, подтверждающий, что человек не болен в соответствии со ст. 36 и 36a Болгарского Закона об общественном здравоохранении. Медицинские справки также могут выдать компетентные иностранные медицинские органы.

9. Лицо неболгарского происхождения, которое умышленно отказалось от своего болгарского гражданства или утратило его в силу международного договора, представляет из Министерства внутренних дел подтверждение о том, что у него / нее есть разрешение на постоянное проживание. в Болгарии на срок не менее 3 лет до подачи заявления.

10. Квитанция из банка об уплате сбора в размере 10,00 болгарских левов (3,00 болгарских лева для лиц болгарского происхождения) в Национальный банк Болгарии — центральный офис, Министерство юстиции Республики Болгарии, счет № 3000173700 , Идентификационный номер банка 6301301084, код банка 66196611.

VI. Список документов, которые необходимо предоставить для выхода из болгарского гражданства

1. Заявление министру юстиции (реквизиты как в I.1. выше).

2. Подробная биография. Для лиц в возрасте до 14 лет оба родителя подают резюме.

3. Одна фотография.

4. Свидетельство о рождении или его нотариально заверенная / легализованная копия.

5. Декларация (образец №1).

6. Документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей.

7. Документ, подтверждающий приобретение иностранного гражданства или начатую процедуру его приобретения.

8. Квитанция об оплате комиссии 20.00 болгарских левов Болгарскому национальному банку — штаб-квартира, Министерство юстиции Республики Болгарии, счет № 3000173700, идентификационный номер банка 6301301084, код банка 66196611.

VII. Список документов, которые необходимо предоставить для подтверждения того, что лицо является гражданином Болгарии

1. Заполненная анкета министру юстиции

Если заявителю не исполнилось 14 лет или заявитель не способен принимать решения на себя заявление подают родители или законный опекун. Заявление подает один из родителей, если другой умер или не имеет родительских прав
.

Если заявителю от 14 до 18 лет или он частично способен самостоятельно принимать решения, заявление подается самим заявителем. Заявление должно быть подписано также родителями или законным опекуном. Заявление подписывает один из родителей, если другой умер или не имеет родительских прав.

Заявления могут быть поданы в Министерство юстиции Республики Болгарии лично, по почте или лицом, имеющим на это доверенность.Заявления также можно подать через дипломатические и консульские представительства Болгарии.

2. Свидетельство о рождении или его нотариально заверенная / легализованная копия.

3. Документ с указанием даты и способа выезда из страны.

4. Свидетельство о внесении записи в Регистр записи актов гражданского состояния граждан органов местного самоуправления.

5. Квитанция из банка об уплате сбора в размере 10,00 болгарских левов Болгарскому национальному банку — центральный офис, Министерство юстиции Республики Болгария, счет №3000173700, идентификационный номер банка 6301301084, код банка 66196611.

… получить болгарское гражданство?

Институт болгарского гражданства регулируется Конституцией Республики Болгарии и Законом о болгарском гражданстве. Есть два способа получить болгарское гражданство — по происхождению и путем натурализации. Приобретение гражданства по происхождению возможно при следующих условиях: один из родителей лица является гражданином Болгарии или место рождения лица находится на территории Болгарии (если лицо не приобретает гражданство другого происхождения).

Приобретение гражданства путем натурализации возможно только для иностранца, которому был предоставлен статус постоянного проживания. Решение о постоянном проживании должно быть выдано не менее чем за 5 лет до подачи заявления на гражданство. Есть также несколько исключений, когда срок сокращается до 3 лет для состоящих в браке болгарских граждан не моложе 3 лет, для тех, кто родился на территории страны и для тех, кто постоянно проживал в несовершеннолетнем возрасте.

Иностранец также должен соответствовать следующим условиям:

 • быть совершеннолетним
 • не быть осужденным за преступление болгарским судом;
 • для содержания в Республике Болгарии;
 • говорить по-болгарски;
 • быть освобожденным или быть освобожденным от его / ее нынешнего гражданства;

Процедура:

Заявление подается в Управление болгарского гражданства и усыновления при Министерстве юстиции.Заявление можно подать через дипломатическое или консульское представительство Республики Болгарии. К заявлению прилагаются различные типы документов, такие как: свидетельство о рождении, вид на жительство, справка о судимости, справка о доходах, болгарский язык, медицинский документ, фотография, импортная справка о государственной пошлине и т. Д.

Поданное заявление рассматривается Советом по гражданству при Министерстве юстиции в срок до 3 месяцев — по запросу лиц болгарского происхождения и до 18 месяцев — по заявлению о приобретении гражданства по натурализации.В течение 12 месяцев после подачи заявления министр юстиции вносит предложение об издании указа Президента. По предложению министра юстиции президент издает указ о приобретении болгарского гражданства. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. Лицо, получившее болгарское гражданство, должно получить болгарские документы, удостоверяющие личность, в течение 30 дней с момента предоставления гражданства.

Брак с болгарином и получение болгарского гражданства

Законодательство предусматривает три основных варианта приобретения болгарского гражданства — по происхождению, месту рождения и путем натурализации.Согласно действующему законодательству, если хотя бы один из родителей заявителя является болгарским гражданином или если заявитель родился на территории Республики Болгарии, то физическое лицо считается болгарским гражданином по закону. Если ни одно из этих условий не выполнено, лицо может получить болгарское гражданство путем натурализации, в том числе на основании брака с болгарским гражданином.

Процедура

Процедура начинается с заявления, которое следует подавать лично в Министерство юстиции или в дипломатическое или консульское учреждение Болгарии за рубежом.Подача обязательно должна быть лично, так как собеседование с заявителем проводится на болгарском языке:

 • должностным лицом Управления по вопросам болгарского гражданства в первый рабочий день после регистрации заявления в Управлении административных служб и офиса каждый рабочий день с 13:30 до 16:00; или
 • должностным лицом болгарского дипломатического или консульского учреждения за рубежом.

Условия приобретения болгарского гражданства путем натурализации

На дату подачи заявления о натурализации должны быть соблюдены следующие условия:

 • разрешение на постоянное или долгосрочное проживание, полученное не менее 3 лет назад;
 • лицо не было осуждено за какое-либо преступление или правонарушение болгарским судом, и против него / нее не было возбуждено уголовное дело за такое преступление или правонарушение, если он / она не был реабилитирован;
 • иметь доход или занятие, которое позволяет ему / ей обеспечивать себя в Республике Болгарии;
 • свободное владение болгарским языком;
 • не менее 3 лет в законном браке (не расторгнутом) с гражданином Болгарии.

Свободное владение болгарским языком

Тот факт, что человек говорит по-болгарски, можно проверить двумя способами:

 • с копией документа о прохождении языковой подготовки на болгарском языке, выданного кафедрой иностранных языков в университете в Болгарии. Лучший вариант — пройти курс на факультете изучения языков Софийского университета им. Св. Климента Охридского, стоимость которого составляет 489 левов, что включает 5 часов предварительной подготовки к экзамену на уровень А2 и плату за экзамен.Результаты экзамена признаются Центром оценки дошкольного и школьного образования («CAPSE»). или
 • , сдав экзамен перед экспертным комитетом CAPSE. Экзамен оформляется в письменной форме и проводится ежемесячно, даты объявляются заранее по расписанию, доступному по адресу: http://copuo.bg/page.php?c=24&d=19 . Форма экзамена представляет собой тест с базовым уровнем знаний, необходимым для нормального общения. Экзамен также может быть проведен в соответствующем дипломатическом или консульском учреждении Болгарии, где было подано заявление о приобретении гражданства.

Государственная пошлина

Государственная пошлина за заявление о натурализации составляет 100 левов. Сумма должна быть переведена на банковский счет Министерства юстиции.

Легализация и сертификация

Документы на иностранном языке, прилагаемые к заявлению, должны быть переведены на болгарский язык присяжным переводчиком и должны быть легализованы. Если необходимо приложить копии документов, то они должны быть нотариально заверены, за исключением документа, удостоверяющего личность.

Срок рассмотрения заявки и окончания процедуры закупки

После подачи заявки электронная система Министерства юстиции назначает дату собеседования. Нет никаких юридических сроков для назначения даты собеседования, как и крайнего срока рассмотрения заявки. Таким образом, продолжение процедуры остается на усмотрение должностного лица, обрабатывающего дело. Однако на практике процедура обычно занимает от года до полутора лет.

Само гражданство приобретается на основании указа президента, который вступает в силу с даты его выдачи.

Данная статья предназначена только для информационных целей, чтобы обратить ваше внимание на некоторые особенности процедуры приобретения болгарского гражданства в случае брака с болгарским гражданином. Его не следует рассматривать как юридическую консультацию (имеющую обязательную силу). Для полного понимания затронутых вопросов и предварительного решения любого обсуждаемого вопроса мы любезно рекомендуем читателям проконсультироваться с Илиевой, Вучевой и Ко.Команда юридической фирмы.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации по теме.

международных усыновлений в Болгарии | Посольство США в Болгарии

Обратите внимание, что эти правила применяются к любому гражданину, усыновившему из Болгарии, который намеревается проживать за пределами Болгарии.

Правительство Болгарии разрешает усыновление болгарских детей семьями и отдельными лицами в зарубежных странах. Вопрос об усыновлении иностранцами является деликатным, и правительство Болгарии выполнило требования Гаагской конвенции об усыновлении для регулирования этого процесса.

Усыновление не дает автоматически гражданство США. Усыновление позволяет приемным родителям подать заявление на получение иммиграционной визы для ребенка. В отношении усыновлений, завершенных за границей, Закон о детском гражданстве 2000 года предоставляет усыновленному ребенку автоматическое гражданство США, когда ребенок въезжает в Соединенные Штаты по иммиграционной визе.

Гаагская конвенция об усыновлении вступила в силу для Соединенных Штатов 1 апреля 2008 года. Конвенция усиливает защиту усыновленных детей, биологических родителей и приемных родителей, участвующих в международном усыновлении.Его ключевые принципы включают:

 1. Обеспечение того, чтобы международное усыновление происходило в наилучших интересах детей
 2. Предупреждение похищения, эксплуатации, продажи или контрабанды детей
 3. Содействие коммуникации между центральными органами в странах происхождения и странах назначения

Процесс усыновления

Процесс усыновления сложен и может занять значительное время. Недавние изменения в процедуре усыновления / удочерения в болгарском правительстве увеличили скорость завершения дел, но для обработки большинства дел уходит много месяцев.Правительство Болгарии заявило о своем намерении уделять приоритетное внимание усыновлению детей с особыми потребностями (включая детей старшего возраста) и ведет общедоступный реестр таких детей на болгарском языке.

Потенциальные приемные родители должны сначала связаться с аккредитованным поставщиком услуг по усыновлению в Соединенных Штатах, который затем будет работать через болгарское агентство по усыновлению, аккредитованное Министерством юстиции Болгарии (по состоянию на февраль 2010 года в Болгарии было 20 болгарских поставщиков услуг, и ни один из них не был аккредитован в США. .) Для потенциальных приемных родителей в США не существует верхнего предела возраста, но болгарский закон требует, чтобы между приемными родителями и приемным ребенком была разница не менее 15 лет.

Все потенциальные приемные родители должны подать форму I-800A в местный офис USCS, юрисдикция которого распространяется на их обычное место жительства. Эта форма используется для определения пригодности будущих приемных родителей. Такое же требование распространяется на двойных граждан США и Болгарии. Независимо от гражданства или места проживания, если потенциальный приемный родитель или пара усыновляют ребенка с намерением переехать в Соединенные Штаты, они ДОЛЖНЫ следовать Гаагским процедурам усыновления.

Важное примечание: если процесс усыновления был начат до 1 апреля 2008 г. и потенциальные приемные родители подали форму I-600A в USCIS до этой даты, дело может быть завершено в соответствии со старыми правилами. Форма I-600A действительна в течение 18 месяцев, и приемные родители несут ответственность за обновление формы до истечения срока ее действия. Если срок действия формы I-600A истек, родители должны начать процедуру усыновления в соответствии с положениями Гаагской конвенции, заполнив форму I-800A в USCIS.

Дела об усыновлении согласно Гаагской конвенции требуют двух собеседований в Консульском отделе в Софии.

1. Предварительное собеседование: После того, как Министерство юстиции Болгарии предложило ребенка потенциальным приемным родителям, и они приняли ребенка и подали I-800 в USCIS, иммиграционная служба отправит утвержденный I- 800 в посольство США в Софии. На этом этапе либо приемные родители, либо их представитель в Болгарии подают предварительную заявку на визу, представив фотографию паспортного размера (5 × 5 см), форму DS-260 и заплатив 325 долларов.Визовый сбор 00. Прежде чем потенциальные приемные родители получат законную опеку над ребенком, они должны завершить обработку заявления I-800A и формы петиции I-800 в USCIS.

Сотрудник, проводящий собеседование, проверяет все документы, которые являются частью формы I-800, и, если они в порядке, посольство выдает письмо и отправляет его в Министерство юстиции Болгарии, в котором говорится, что дело соответствует всем требованиям Гаагской конвенции. Затем Министерство юстиции может приступить к процессу усыновления, направив дело в Софийский городской суд.

2. Заключительное собеседование: Как только Софийский городской суд издает постановление суда по усыновлению, которое передает полную опеку над ребенком приемным родителям, их законный представитель в Болгарии может получить новое свидетельство о рождении и паспорт для ребенка. Родители могут назначить встречу в Консульском отделе для последнего собеседования для получения визы. Никакой дополнительной платы за финальное собеседование не требуется. Родители (обычно в сопровождении своего законного представителя в Болгарии) представляют следующие документы: 1) паспорт; 2) свидетельство о рождении, переведенное на английский язык; 3) постановление суда об усыновлении с переводом на английский язык; 4) Медицинская справка, выданная одним из двух врачей в Софии; 5) Форма I-864W (при необходимости).

Доступность детей для усыновления

Статистические данные о выдаче виз посольством США отражают недавний небольшой рост усыновления болгарских детей американскими гражданами после нескольких лет очень небольшой активности:

2007 — 20
2008 — 5
2009 — 15
2010 — 40
2011 — 75
2012 — 125
2013 — 157
2014 — 183
2015 — 184
2016 — 200

Совет по усыновлению при Министерстве юстиции рассматривает заявления и подбирает детей в семьи.Приоритет отдается родителям, желающим усыновить ребенка с заболеванием. Примерно 80% усыновленных детей были признаны «детьми с особыми потребностями», включая детей старшего возраста (старше 7 лет). Посольство ожидает, что эта тенденция сохранится в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Посольство не может рекомендовать конкретные агентства по усыновлению. Мы настоятельно призываем всех потенциальных приемных родителей тщательно изучить агентство, прежде чем выделять какие-либо средства.

Родители должны знать, что процесс усыновления занимает много месяцев, иногда более года.Хотя посольство США серьезно заинтересовано в обеспечении неприкосновенности международного усыновления из Болгарии, посольство не может выступать в качестве представителя родителей или координатора усыновления. Если у вас есть вопросы, напишите или позвоните в Консульский отдел Посольства. Наши номера телефонов:

+359 (2) 937-5100 (9:00 — 12:00)
+359 (2) 937 5209 (Факс консульского отдела)
Электронная почта: [email protected]

Вы также можете отправить нам письменный запрос по следующему адресу:

Консульский отдел
Государственный департамент
5740 Sofia Place
Washington, D.С. 20521-5740

Ассоциация Анидо

ул. Алабина, 14, эт. 2, кв. 7
Тел .: (359 2) 981 4421
Факс: (359 2) 981 4135

Проживает в Болгарии — GOV.UK

Коронавирус

Вам следует следовать советам болгарского правительства и местных властей. Вы также можете прочитать наши советы по путешествиям в Болгарию, чтобы узнать о последних новостях.

Для получения информации о вакцинации против COVID-19 в качестве гражданина Великобритании в Болгарии см. Наш совет по путешествиям с коронавирусом.

Будьте в курсе

Вам следует:

Посетите общественное собрание

Посольство Великобритании регулярно проводит виртуальные информационные мероприятия для граждан Великобритании. Посетите одну из наших встреч с гражданами, чтобы быть в курсе того, как работать и жить в Болгарии.

Если вы проживали в Болгарии до 1 января 2021 года

Если вы были законным резидентом Болгарии до 1 января 2021 года, ваши права будут защищены Соглашением о выходе.

Вы должны убедиться, что вы правильно зарегистрированы и должны получить новый документ о проживании до 31 декабря 2021 года, подтверждающий ваши права.

Вам также следует ознакомиться с нашим руководством по жизни в Европе.

Визы и вид на жительство

Если вы были резидентом Болгарии до 1 января 2021 года, вам необходимо подать заявление на получение нового разрешения, которое было введено в июле 2020 года.

Вы должны получить новое разрешение до 31 декабря 2021 года или раньше, если срок действия вашего текущего разрешения истечет до этого срока.В противном случае вам, возможно, придется заплатить штраф, хотя ваши права по Соглашению об отказе не пострадают.

Если вы ранее не подавали заявление на получение вида на жительство, вы должны подать заявление в ближайшем офисе миграционного управления в течение 90 дней с момента прибытия в Болгарию. Вы получите новое разрешение при подаче заявления на проживание.

Вам необходимо будет предъявить паспорт и документы, подтверждающие, что вы:

 • имеют трудовой договор или работают не по найму в Болгарии
 • может поддерживать себя за счет независимых средств, и у вас есть личное медицинское страхование или форма социального страхования Великобритании, например форма S1
 • участвуют в образовательной программе, и у вас есть личное медицинское страхование или форма социального страхования Великобритании

или

 • вы являетесь ближайшим родственником гражданина ЕС, который соответствует одному из вышеуказанных критериев.Вам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие, что вы являетесь членом семьи или проживаете вместе с гражданином ЕС (например, свидетельство о браке или свидетельство о рождении)

Если ваш текущий вид на жительство истекает после 31 декабря 2021 года, вы все равно должны подать заявление на новый вид на жительство до 31 декабря 2021 года. Вам нужно будет показать свой паспорт и заполнить форму, но вам не нужно будет предоставлять подтверждающую документацию.

После того, как вы прожили в Болгарии 5 лет подряд, вы можете подать заявление в Управление по миграции для получения разрешения на постоянное проживание.

Ознакомьтесь с инструкциями Министерства внутренних дел по месту жительства и новому процессу подачи заявлений. Вы также можете связаться с местным миграционным офисом, позвонить по телефону +359 (2) 982 4808 или по электронной почте: [email protected].

Прочтите наше руководство по переезду или выходу на пенсию за границу.

Дополнительная опора

гражданина Великобритании, проживающего в Болгарии и нуждающегося в помощи в заполнении заявления на проживание или регистрации, могут получить поддержку от организаций, финансируемых Фондом поддержки граждан Великобритании.

Переезд в Болгарию

Ознакомьтесь с требованиями для въезда в Болгарию.

Если вы переезжаете в Болгарию, вам может потребоваться виза. Прочтите руководство Министерства иностранных дел о визах и требования Министерства внутренних дел к поездкам и въезду в Болгарию.

Подача заявления на получение болгарского гражданства

После того, как вы имеете постоянный вид на жительство в Болгарии в течение 5 лет, вы можете подать заявление на получение болгарского гражданства (на болгарском языке).

Возможно, вам придется отказаться от гражданства Великобритании в зависимости от ваших личных обстоятельств (например,г. если вы не состоите в браке с болгарским гражданином).

Для подачи заявления на получение болгарского гражданства вам может потребоваться получить свидетельство о рождении, браке или смерти в Великобритании. Вам также может потребоваться справка о судимости в Великобритании.

Вам также может потребоваться официальный перевод и легализация этих и других британских документов (апостиль).

Здравоохранение

Если вы жили в Болгарии или постоянно переехали туда до 31 декабря 2020 года, у вас будет пожизненное право на медицинское обслуживание в Болгарии при условии, что вы останетесь резидентом на законных основаниях.

Прочтите наше руководство о том, кто может получить доступ к медицинскому обслуживанию в Болгарии, и убедитесь, что вы правильно зарегистрированы в соответствии с вашими обстоятельствами.

Государственное здравоохранение: S1

Вы можете иметь право на государственное медицинское обслуживание, оплачиваемое Соединенным Королевством, если вы живете в Болгарии и вы:

 • получают государственную пенсию Великобритании
 • получают некоторые другие «экспортные выгоды»
 • — пограничник, который живет в Болгарии и ездит на работу в Великобританию
 • были временно отправлены в Болгарию вашим работодателем из Великобритании

Прочтите наше руководство по использованию формы S1 в Болгарии, чтобы убедиться, что вы правильно зарегистрированы для получения медицинской помощи.

Европейская карта медицинского страхования (EHIC) и Глобальная карта медицинского страхования (GHIC)

Если вы проживаете в Болгарии, вы не должны использовать выданный в Великобритании EHIC или GHIC для медицинского обслуживания в Болгарии, если вы не являетесь студентом или внештатным (командированным) работником. Текущие EHIC будут действительны до истечения срока действия карты.

Если вы ранее проживали в Болгарии, вы можете иметь право на получение нового EHIC или GHIC, выданного в Великобритании, если ваш номер:

 • студент из Великобритании в Болгарии
 • Государственный пенсионер Великобритании с регистрационным номером S1
 • пограничник с пропиской S1

Получение карты зависит от того, когда вы переехали в Болгарию.

Подайте заявку на получение нового UK EHIC или GHIC.

EHIC или GHIC не заменяют комплексную туристическую страховку.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим руководством по медицинскому обслуживанию во время путешествий по Европе и советами по страхованию путешествий за границу.

Вам также следует прочитать руководство по адресу:

Паспорта и проездные

Во время путешествия вы должны иметь при себе вид на жительство и действующий паспорт. Если вы подали заявление, но еще не получили разрешение, имейте при себе свидетельство о подаче заявления.

Если вы еще не подавали заявление на получение вида на жительство, вы должны иметь при себе свидетельство того, что вы проживаете в Болгарии. Это может быть договор аренды или счет за коммунальные услуги на ваше имя, датированный 2020 годом.

Если вы не можете показать, что вы проживаете в Болгарии, вам могут задать дополнительные вопросы на границе для въезда в Шенгенскую зону, и в ваш паспорт может быть поставлен штамп при въезде и выезде. Это не повлияет на ваши права в Болгарии.

Паспорта

Ознакомьтесь с советом по путешествиям в Болгарию, чтобы узнать о сроках действия паспорта.Вы можете подать заявление на получение британского паспорта или продлить его из Болгарии.

Как гражданин страны, не входящей в ЕЭЗ, при поездках в другие страны ЕС или Шенгенской зоны будут применяться другие правила пограничного контроля. Вам, возможно, придется использовать отдельные полосы движения для граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии при постановке в очередь. Вам также может потребоваться предъявить обратный или последующий билет.

Требования к поступающим

Вы можете путешествовать в другие страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней в любой 180-дневный период без визы для таких целей, как туризм.

Чтобы оставаться на срок более 90 дней в любой 180-дневный период, для работы, учебы или деловой поездки, вы должны соответствовать требованиям въезда, установленным страной, в которую вы едете. Это может означать подачу заявления на получение визы или разрешения на работу.

Периоды времени, разрешенные по визе или разрешению, не засчитываются в 90-дневный лимит. Путешествие в Великобританию и Ирландию не изменится.

К странам ЕС, не входящим в Шенгенскую зону, будут применяться другие правила. Информацию о требованиях к въезду можно найти на странице с советами по путешествиям в каждой стране.

Путешествие в Великобританию и Ирландию не изменилось.

Вождение автомобиля в Болгарии

В Болгарии признается

водительских прав Великобритании. Если вы проживаете в Болгарии, вам следует обменять британскую лицензию на болгарскую.

Чтобы обменять водительские права Великобритании на местные, обратитесь в отдел дорожной полиции ближайшего регионального отделения полиции.

Прочтите руководство Министерства внутренних дел Болгарии о том, как обменять свои права (на болгарском языке) и общую информацию о водительских правах для граждан Великобритании (на английском языке).

Узнайте больше о продлении и обмене водительских прав, а также о вывозе автомобиля из Великобритании.

Прочтите наше руководство по вождению за границу и путешествию по Болгарии.

Вождение в Великобритании с болгарскими правами

Вы можете использовать болгарскую лицензию в Великобритании для краткосрочных поездок без дополнительной документации. Вы также можете обменять его на лицензию Великобритании, не сдавая экзамен.

Работа в Болгарии

Если вы были на законных основаниях резидентом Болгарии до 1 января 2021 года, вы имеете право на работу, пока вы остаетесь резидентом на законных основаниях.

Если вы планируете приехать в Болгарию по работе, вам может потребоваться виза.

Для некоторых вакансий может потребоваться проверка судимости в Великобритании, известная как проверка DBS.

Справку о судимости в Болгарии можно получить из реестра судебных дел в любом региональном суде Болгарии (Районен съд) или в Министерстве юстиции. Вы можете увидеть подробную информацию и скачать анкеты на сайте Министерства юстиции (только на болгарском языке).

Прочтите руководство Министерства международной торговли о работе или предоставлении услуг в Болгарии и подпишитесь на их обновления.

Пограничники

Если вы живете в Болгарии и до 1 января 2021 года регулярно ездили на работу в другую страну ЕС или ЕАСТ, ознакомьтесь с нашим руководством для приграничных работников.

Образование и профессиональная квалификация

Вы будете иметь право на получение такой же поддержки, что и болгарские граждане, если вы были легально проживающими в Болгарии до 1 января 2021 года. Вы должны подать заявление на получение нового вида на жительство.

Прочтите наше руководство на:

Переезд в Болгарию на учебу

Если вы планируете учиться в Болгарии, перед поездкой убедитесь, что вы соответствуете всем требованиям для получения визы.

Свяжитесь с соответствующим поставщиком высшего образования в Болгарии, чтобы узнать, какие сборы вам, возможно, придется заплатить.

Чтобы получить информацию об образовании, прочтите обучение в Европейском Союзе.

Профессиональная квалификация

Вам может потребоваться признание вашей профессиональной квалификации, если вы хотите работать по профессии, регулируемой в Болгарии. При этом вы будете подчиняться правилам третьих стран.

Прочтите руководство Министерства международной торговли о том, как получить признание вашей квалификации в Болгарии, и подпишитесь на их обновления.

Если ваша квалификация была официально признана соответствующим регулирующим органом в Болгарии до 1 января 2021 года, убедитесь, что вы понимаете условия своего решения о признании, проконсультировавшись с этим регулирующим органом.

Деньги и налоги

Великобритания имеет соглашение об избежании двойного налогообложения с Болгарией, чтобы гарантировать, что вы не платите налог на одинаковый доход в обеих странах. Задавайте вопросы соответствующему налоговому органу по поводу освобождения от двойного налогообложения.

Существующие механизмы двойного налогообложения для граждан Великобритании, проживающих в Болгарии, не изменились.

Прочитать руководство о:

В Болгарии вы должны рассчитывать на уплату подоходного налога с населения и налога на домовладельцев. Существуют дополнительные налоги, в том числе транспортный налог и сбор за вывоз мусора. См. Национальное агентство по доходам.

Рекомендуем получить профессиональную консультацию по уплате налогов в Болгарии.

Государственное страхование

Узнайте, нужно ли вам платить государственное страхование в Великобритании или отчисления на социальное страхование в Болгарии.

Банковское дело

Могут ли британские банки предоставлять услуги клиентам, проживающим в ЕЭЗ, регулируется местным законодательством и нормативными актами.Ваш банк или поставщик финансовых услуг должен связаться с вами, если им нужно внести какие-либо изменения в ваш продукт или способ его предоставления. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, может ли это повлиять на вас, обратитесь к своему поставщику услуг или обратитесь за независимой финансовой консультацией.

Прочтите руководство Денежной и пенсионной службы по изменениям в банковских, страховых и финансовых услугах, чтобы получить дополнительную информацию о международных банковских операциях.

Пенсии

Прочтите наше руководство о праве на получение пособий и пенсий в Великобритании, пока вы живете в Болгарии.

Если вы переезжаете или выходите на пенсию за границу, вам нужно будет сообщить в правительственные учреждения Великобритании, которые занимаются вашими льготами, пенсиями и налогами.

Прочтите наше руководство по государственной пенсии, если вы жили в Австралии, Канаде или Новой Зеландии и подаете заявление или ожидаете получения государственной пенсии Великобритании.

Если вы выходите на пенсию в Болгарии, вы можете потребовать:

Если вы не работали в Болгарии, вам следует запросить государственную пенсию Великобритании, обратившись в Международный пенсионный центр.

Прочтите руководство Денежно-пенсионной службы по пенсионным изменениям для получения дополнительной информации о международных пенсиях.

Свидетельства о жизни для государственных пенсий Великобритании

Если вы получили «жизненное свидетельство» от Пенсионной службы Великобритании, вам необходимо ответить как можно скорее. Если вы этого не сделаете, ваши платежи могут быть приостановлены.

Преимущества

Прочтите наше руководство о праве на получение пособий и пенсий в Великобритании, пока вы живете в Болгарии.

Если вы переезжаете или выходите на пенсию за границу, вам нужно будет сообщить в правительственные учреждения Великобритании, которые занимаются вашими льготами, пенсиями и налогами.

Узнайте, на какие пособия в Великобритании вы можете претендовать, находясь за границей, и как на них претендовать.

Если вы находитесь за границей более 4 недель, многие связанные с доходом пособия, такие как пенсионный кредит и жилищное пособие, не могут быть выплачены.

Вы можете запросить подтверждение времени, когда вы работали в Великобритании, в HMRC, если вас об этом попросят.

Болгарские льготы

Вы можете иметь право на получение некоторых болгарских социальных пособий.

Информацию о местных пособиях и пенсиях в Болгарии можно получить в Национальном институте социального обеспечения.

Голосование

Вы не можете голосовать на местных муниципальных выборах в Болгарии или на выборах в Европейский парламент.

Вы можете проголосовать на некоторых выборах в Великобритании. Вы можете:

Рождения, смерти и вступление в брак

Если ваш ребенок родился в Болгарии, вам необходимо зарегистрировать рождение за границей.

Если в Болгарии умирает один из ваших близких, вы можете:

Узнайте, как выйти замуж за границей.

Узнайте о нотариальных и документальных услугах для граждан Великобритании в Болгарии.

Размещение и покупка недвижимости

Все граждане Великобритании, проживающие в Болгарии, подпадают под действие правил собственности для граждан третьих стран в соответствии с Законом о собственности и использовании сельскохозяйственных земель. Сюда входят люди, права которых защищены Соглашением о выходе.

На недвижимость, которой вы уже владеете, не влияет выход Великобритании из ЕС, и вам не нужно передавать свое право собственности.

При покупке недвижимости в Болгарии вам следует обратиться за специализированной юридической консультацией.

Вы можете приобрести здания, квартиры и недвижимость в Болгарии. Однако вы можете приобрести сельскохозяйственную землю только в том случае, если вы проживаете в Болгарии более 5 лет. Граждане Великобритании по-прежнему могут приобретать сельскохозяйственные земли по наследству.

Прочтите наше руководство по покупке недвижимости за рубежом.

Домашние животные

Если у вас есть паспорт домашнего животного, выданный Болгарией или другим государством-членом ЕС, вы можете использовать его для поездки с домашним животным в Великобританию и другие страны ЕС.

Паспорт домашнего животного из ЕС, выданный в Великобритании, не действителен для поездок в ЕС или Северную Ирландию. Перед поездкой вам следует поговорить со своим ветеринаром, чтобы получить необходимые проездные документы для домашних животных и убедиться, что вы соблюдаете Правила ЕС для домашних животных.

Прочтите руководство на:

Перед поездкой ознакомьтесь с правилами страны, в которую вы едете, на предмет дополнительных ограничений или требований.

Скорая помощь

Помимо европейского номера службы экстренной помощи 112, в Болгарии также есть:

 • 166 для полиции
 • 160 для пожарной части
 • 150 для оказания первой помощи

Вы также можете посмотреть номера службы экстренной помощи в Болгарии.

Если вы стали жертвой преступления, были арестованы или пострадали от кризиса за границей, обратитесь в ближайшее посольство или консульство Великобритании.

Другая полезная информация

Возвращение в Великобританию

Прочтите руководство по постоянному возвращению в Великобританию, которое включает информацию, среди прочего, о налогах, доступе к услугам и привезении членов семьи.

Заявление об ограничении ответственности

Обратите внимание, что эта информация предоставляется только в качестве справки.Окончательную информацию следует получить у властей Болгарии. FCDO не несет ответственности за неточности в этой информации.

Болгария: имеет ли ребенок, рожденный за пределами Болгарии от родителей, родившихся в Болгарии, право на болгарское гражданство; порядок получения гражданства; есть ли у властей какие-либо дискреционные полномочия при обработке заявлений о предоставлении гражданства

Болгарский закон о гражданстве, принятый в ноябре 1998 г. и измененный в апреле 2001 г. и мае 2002 г., определяет два способа, с помощью которых лицо может иметь право на болгарское гражданство (Bulgaria Nov.1998). Во-первых, «гражданство по месту рождения» дает право на гражданство лицам, родившимся на территории Болгарии, при условии, что они не приобретают другое гражданство с момента своего рождения (там же, статья 10). Во-вторых, «гражданство по происхождению» — это право, предоставляемое лицам, у которых хотя бы один из родителей является гражданином Болгарии (там же, статья 8). При определении гражданства по происхождению болгарский закон не устанавливает ограничений по месту рождения и признает двойное гражданство (США, март 2001 г.). Родители могут отказаться от болгарского гражданства своих детей в возрасте до 14 лет; однако молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет должны добавить свое согласие к просьбе своих родителей, чтобы выйти из гражданства (Болгария, ноябрь.1998 г., ст. 21.1).

Заявления о восстановлении в гражданстве

Болгарский закон о гражданстве определяет, что лица, желающие восстановить свое болгарское гражданство, могут подать заявление лично или по почте (Болгария, ноябрь 1998 г., статья 29.1) в Министерство юстиции Болгарии (там же, статья 32.1) или в дипломатическое представительство Болгарии за рубежом (там же, ст. 32.2). Согласно документу, приписанному Министерству юстиции и опубликованному на веб-сайте посольства Болгарии в Лондоне, заявления на получение гражданства должны быть на болгарском языке и содержать:

а) Имя, отчество и фамилия согласно свидетельству о рождении.В случае изменения любого из имен необходимо предоставить документ, подтверждающий изменение — свидетельство о браке или решение суда;

б) Постоянный адрес заявителя в Болгарии или за рубежом. Заявитель из-за границы может указать лицо, проживающее в Болгарии, и его / ее адрес для получения корреспонденции, касающейся заявки, от его / ее имени;

c) Обстоятельства, побуждающие заявителя подать заявление на … болгарское гражданство.

Если заявителю не исполнилось 14 лет или заявитель не может принимать решения самостоятельно, заявление подается родителями или законным опекуном. Заявление подает один из родителей, если другой умер или не имеет родительских прав.

Если заявителю от 14 до 18 лет или он частично способен самостоятельно принимать решения, заявление подается самим заявителем.Заявление должно быть подписано также родителями или законным опекуном. Заявление подписывает один из родителей, если другой умер или не имеет родительских прав.

Если родители не согласны между собой по заявлению или есть разногласия между родителями, с одной стороны, и лицом в возрасте от 14 до 18 лет, вопрос должен решаться компетентным болгарским окружным судом. Решение суда должно быть приложено к заявлению (Болгария, п.d. П. Я).

Кроме того, заявители, обращающиеся за восстановлением болгарского гражданства, должны предоставить следующие документы:

1. Обращение к министру юстиции ….

2. Подробная биография. Для лиц в возрасте до 14 лет оба родителя подают резюме.

3. Одна фотография.

4. Свидетельство о рождении или его нотариально заверенная / легализованная копия.

5. Декларация (образец №2).

6. Справка из болгарских судов о судимости заявителя. Такой документ также должен быть представлен компетентным органом страны, гражданином которой является заявитель. Если заявитель постоянно проживает в третьей стране, такой документ также должен быть представлен компетентным органом этой последней страны.

7. Справка прокуратуры Болгарии о том, что заявитель не преследуется за преступление общего характера, если он постоянно проживает в Болгарии.

8. Медицинский документ, выданный врачебным консультативным комитетом местной больницы, подтверждающий, что человек не болен в соответствии со ст. 36 и 36a Болгарского Закона об общественном здравоохранении. Медицинские справки также могут выдать компетентные иностранные медицинские органы.

9. Лицо неболгарского происхождения, которое умышленно отказалось от своего болгарского гражданства или утратило его в силу международного договора, представляет подтверждение из Министерства внутренних дел о том, что оно у него есть… разрешение на постоянное проживание в Болгарии на срок не менее 3 лет до подачи заявления.

10. Квитанция из банка об уплате комиссии в размере 10,00 болгарских левов (3,00 болгарских лева для лиц болгарского происхождения) в адрес Национального банка Болгарии — Главное управление, Министерство юстиции Республики Болгария, счет № 3000173700, Идентификационный номер банка 6301301084, код банка 66196611 (там же, раздел V).

Отказ в восстановлении гражданства

Для восстановления гражданства требуется указ президента (там же.Ноябрь 1998 г., ст. 36). Совет по гражданству — орган, созданный при Министерстве юстиции и уполномоченный рассматривать заявления о предоставлении гражданства (там же, статья 33), может рекомендовать президенту отказаться от издания указа о восстановлении (там же, статья 34). Причины отказа могут включать ситуации, когда заявителю был предоставлен вид на жительство менее чем за три года до подачи заявления о восстановлении на работе (см. Пункт 9 выше), когда лицо было осуждено за «умышленное преступление» в стране его или ее проживания или в Болгарии. или когда человек считается угрозой общественному порядку (там же.Изобразительное искусство. 26.1.1-26.1.3).

Этот ответ был подготовлен после изучения общедоступной информации, доступной в настоящее время Управлению исследований в рамках ограниченного времени. Этот ответ не является и не претендует на то, чтобы быть окончательным в отношении достоинств какого-либо конкретного заявления о предоставлении статуса беженца или убежища. Ниже приведен список дополнительных источников, с которыми консультировались при исследовании этого информационного запроса.

Список литературы

Болгария. Ноябрь 1998 г.Закон о болгарском гражданстве. (Агентство иностранных инвестиций Болгарии) [Доступ 22 марта 2004 г.]

Болгария. нет данных Министерство юстиции. «Управление болгарского гражданства и усыновления». (Посольство Болгарии в Лондоне) [доступ 22 марта 2004 г.]

США (США). Март 2001. Офис управления персоналом. Мировые законы о гражданстве . [Доступ 22 марта 2004 г.]

Консультации с дополнительными источниками

Интернет-сайтов, в том числе: Справочник судебных дел, Управление болгарского гражданства и усыновления, Посольство Болгарии в Лондоне, Посольство Болгарии в Вашингтоне, Министерство юстиции Болгарии

Уведомление об авторских правах: Этот документ опубликован с разрешения правообладателя и производителя Совет по иммиграции и беженцам Канады (IRB).Исходную версию этого документа можно найти на официальном веб-сайте IRB по адресу http://www.irb-cisr.gc.ca/en/. Документы до 2003 года можно найти только на Refworld.

Болгарское гражданство — мечта с BG

Все, что вам нужно знать, чтобы подать заявление на получение болгарского гражданства

Получение болгарского гражданства — привлекательная перспектива по разным причинам. Помимо красоты самой страны, многим нравится идея сохранения двойного гражданства…

Это открывает широкие горизонты для изучения и ведения бизнеса во многих странах благодаря членству Болгарии в ЕС.

Если вы думаете о подаче заявления на получение болгарского гражданства, мы сделаем все необходимое, чтобы упростить вам процесс.

Какие преимущества болгарского гражданства?

Болгария является членом Европейского Союза, который гарантирует своим гражданам все права и свободы, закрепленные в европейском законодательстве. Кроме того, болгарские граждане наделены следующими правами:

 • Вы можете работать в любой стране Европейского Союза
 • Вы можете жить в любой стране Евросоюза без ограничений по количеству дней
 • Вы можете получить двойное гражданство, если получите болгарское гражданство на основании болгарского происхождения или инвестиционной программы
 • Вы можете учиться в любой европейской стране
 • Вы получаете доступ к безвизовому режиму навигации по странам Европейского Союза

Как получить болгарское гражданство

Вам необходимо подать пакет документов на рассмотрение в Министерство юстиции, отдел болгарского гражданства.Представленные документы, если они не на болгарском языке, должны быть переведены и легализованы. Проверка может занять до 2 лет.

Для того, чтобы подать документы на рассмотрение, вы должны быть резидентом в течение пяти лет на основании разрешения на постоянное или долгосрочное проживание.

Самые популярные способы подачи заявления на получение болгарского гражданства:

1. Путем натурализации

Натурализация — один из самых простых и относительно доступных способов подачи заявления на получение гражданства.

В соответствии с Законом о гражданстве Республики Болгарии срок, необходимый для получения гражданства путем натурализации, составляет около 2–3 лет. При наличии соответствующих документов его можно сократить до одного года.

2. По инвестициям

Другой путь, реально доступный только людям с финансовыми ресурсами, — это покупка долговых обязательств Республики Болгарии на сумму 2 000 000 левов или 1 000 000 евро.

Во-первых, важно отметить, что программа полностью безопасна.Облигации выпускаются государством и обеспечиваются всеми его активами и обязательствами. Кроме того, по этим облигациям вы получаете небольшой процент — около 3,5% — и при желании их несложно продать.

В этом случае гражданство также получат супруг (а) правообладателя и не состоящие в браке дети в возрасте до 18 лет.

3. По браку

Если вы состоите в браке с гражданином Болгарии, вы также можете подать заявление на получение гражданства.

4. По болгарскому происхождению

Для получения болгарского гражданства на основании болгарского происхождения необходимо подготовить следующие документы:

 • Копия вашего внутреннего и загранпаспорта
 • Свидетельство от Агентства по делам болгар за рубежом (чтобы подать заявку на выдачу сертификата, вы должны зарегистрироваться на веб-сайте Агентства за несколько месяцев до посещения)
 • Несколько матовых цветных фотографий
 • Свидетельство о рождении
 • Свидетельство о рождении вашей матери или отца — в зависимости от того, кто из них болгарского происхождения
 • Справка об отсутствии судимости
 • Свидетельство о браке, если есть
 • Свидетельства о рождении любых детей
 • Краткая автобиография
 • Медицинские справки (с отрицательными результатами анализов на СПИД, венерические заболевания, справка об отсутствии инвалидности или серьезных психиатрических проблемах)

Вам также могут потребоваться другие документы, подтверждающие вашу национальность, семейные связи или другие причины, которые служат основанием для получения гражданства Республики Болгарии.

Как мы помогаем вам получить болгарское гражданство

Получение болгарского гражданства любым путем — на основе этнического происхождения, натурализации, брака или инвестиций — может быть долгим, сложным и сложным процессом.

Почему бы не позволить нам позаботиться об этом за вас? Мы гарантируем, что все пройдет гладко и легко, и что специалисты всегда будут под рукой, чтобы подготовить ваши документы и проконсультировать вас по любым вопросам.

Свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способом.Мы поможем вам пройти все этапы иммиграционного процесса и подачи заявления на получение гражданства Болгарии.

Справка о болгарском гражданстве по натурализации

Чтобы подать заявление на получение гражданства путем натурализации, важно понимать официальные требования. Вот соответствующие статьи Закона о болгарском гражданстве:

Арт. 12 . Лицо, не являющееся гражданином Болгарии, может получить болгарское гражданство, если на дату подачи заявления о натурализации:

 1. достиг совершеннолетия;
 2. ранее не менее 5 лет получил разрешение на постоянное пребывание в Республике Болгарии;
 3. не был осужден болгарским судом за умышленное преступление общего характера, и против него не было возбуждено уголовное дело за такое преступление, если он не реабилитирован;
 4. имеет доход или занятие, позволяющее ему содержать в Республике Болгарии;
 5. контролирует болгарский язык, который устанавливается в соответствии с Постановлением министра образования, молодежи и науки, а
 6. , который освобожден от своего нынешнего гражданства или будет освобожден от него к моменту приобретения болгарского гражданства.

Арт. 12a Лицо, получившее постоянное место жительства в Болгарии, или как член семьи такого лица, может получить болгарское гражданство, если оно соответствует требованиям.

Арт. 13 Лицо, не являющееся болгарским гражданином, отвечающее требованиям и получившее разрешение на постоянное пребывание в Республике Болгарии не менее 3 лет на дату подачи заявления о натурализации, может получить болгарское гражданство, если оно соответствует из следующих требований:

 1. имеет и поддерживает законно заключенный брак с болгарским гражданином на срок не менее 3 лет;
 2. родился в Республике Болгарии;
 3. разрешение на постоянное проживание выдано до совершеннолетия;

Арт.13a (1) Лицо, получившее статус беженца или защиты не позднее трех лет до даты подачи заявления о натурализации, может получить болгарское гражданство, если оно соответствует требованиям. Любое лицо, получившее гуманитарный статус до истечения пяти лет с даты подачи заявления о натурализации, может получить болгарское гражданство.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *